شایان مستوفی

  • اعتراضات خیابانی، محمد چرمشیر، گوشت خر، رضا شاه ، محمد رضا شاه پهلوی

    جرات تبلیغ کردن نداریم و حتی یکی دو باری که اقدام به چنین کاری کردیم با بی‌احترامی و بازخوردهای منفی برخی افراد و حتی همکاران خودمان مواجه شدیم... وقتی به ما اعلام می‌کنند که باید اجرا بروید، چه کار باید بکنیم؟ هنرمندی که تنها منبع درآمدش از راه تئاتر است در این شرایط باید چه واکنشی نشان دهد؟ متاسفانه ما از دوست و آشنا و غریبه ناسزا شنیدیم اما مهم نیست