عکاسی آب و هوا

  • آیا هدایت افراد، بنابر خواست و سلیقه عکاس و در خدمت نتیجه نهایی موردنظر عکاس، دخالت در واقعیت است یا فرصتی برای نمایش واقعی تر واقعیت؟ آیا عکاس در مورد عناصرمتغیر صحنه مثل آمد و شد مردم، باید اولین امکان را ثبت کند؟ باید رایج ترین و بدیهی ترین اتفاق را ثبت کند؟ باید منتظر وقوع یک رخداد تصویری در روال طبیعی باشد؟ یا باید به انتظار یک اتفاق استثنائی بماند؟ یا اجازه دارد برای صرفه جویی در زمان و هزینه و...، دخالت ها را ناگزیر دانسته و از عابرین و حاضرین درخواست همکاری کرده و واقعیت مفروضش را بسازد؟

  • عنوان برنده اصلی رقابت عکاسی انجمن سلطنتی هواشناسی انگلیس امسال به رودولف سولگان "Rudolf Sulgan" عکاس اهل اسلواکی برای ثبت تصویری از پل بروکلین در نیویورک حین بارش برف رسید.