مهدی سحابی در موزه هنرهای معاصر تهران به کیوریتوری مژده طباطبایی